Όροι Χρήσης Ιστοχώρου

Φόρτωση...

Εισαγωγή

Ο διαδικτυακός τόπος "www.andrikopoulos.gr" είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα”) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία “ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ” (στο εξής καλούμενη για συντομία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκιδικής 35 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 068815788, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006277901000 και Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: (210) 345 4746.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα “DLASTORE” το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση "www.andrikopoulos.gr". Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Όροι χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τον πελάτη περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο προϊόντων ανεξάρτητα με το αν αυτά είτε προσωρινά (π.χ. λόγω εξαντλήσεως αποθέματος), είτε μόνιμα δεν διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα DLASTORE ή τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Η αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σημείων πώλησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με σκοπό τη μεταπώληση σε καμία περίπτωση δεν παρέχει την άδεια ή το δικαίωμα χρήσης από τον μεταπωλητή του περιεχομένου των σχετικών προϊόντων (εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα κλπ) που υπάρχει στο ηλεκτρονικό με σκοπό την πώληση (π.χ. χρήση του περιεχομένου αυτού σε ηλεκτρονικούς ή έντυπους καταλόγους προϊόντων, ηλεκτρονικό ή έντυπο προωθητικό υλικό, σε τρίτο ηλεκτρονικό κατάστημα κλπ).

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Η παραγγελία των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα "καλάθι". Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης επιβεβαιώνει μέσω ενός ειδικού συνδέσμου τους όρους που σχετίζονται με την πώληση προϊόντων και / ή υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση του "Συμφωνώ με τους παραπάνω Όρους & Προϋποθέσεις". Με αυτήν τη σήμανση, ο χρήστης/πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν από την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με σαφή και κατανοητό τρόπο τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Τα κύρια χαρακτηριστικά των παραγγελθέντων προϊόντων και / ή υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στα κείμενα και τις φωτογραφίες των σελίδων του διαδικτυακού καταστήματος. Ο χρήστης/πελάτης πρέπει να ελέγχει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν υποβάλει την παραγγελία του, ώστε να μην έχει αμφιβολίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελθέντων προϊόντων και / ή υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν έχει ελέγξει επαρκώς τα παραπάνω.
 2. Η ταυτότητα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση e-mail της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 3. Η συνολική τιμή των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οποιωνδήποτε άλλων χρεώσεων και όλων των πρόσθετων χρεώσεων αποστολής, παράδοσης ή αλληλογραφίας καθώς και οποιουδήποτε άλλου κόστους. Όταν αυτές οι χρεώσεις δεν μπορούν εύλογα να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι ενδέχεται να απαιτούνται τέτοιες πρόσθετες χρεώσεις γίνεται γνωστό στον Πελάτη στο κείμενο της παραγγελίας (έντυπο παραγγελίας) και ο Πελάτης πρέπει να ενημερωθεί πριν από την παραγγελία. Συγκεκριμένα, οι αναγραφόμενες τιμές προϊόντων και / ή υπηρεσιών όπως καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ). Οι παραπάνω αναφερόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή / και υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται μετά την παραγγελία με βάση την επιλογή της μεθόδου αποστολής.
 4. Το κόστος χρήσης των μέσων εξ' αποστάσεως επικοινωνίας για τη σύναψη της σύμβασης, όταν υπολογίζεται με βάση άλλη χρέωση εκτός από τα βασικά τιμολόγια.
 5. Τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και η προθεσμία εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παρέχει τις υπηρεσίες.
 6. Τυχόν περιορισμοί παράδοσης και τρόποι πληρωμής.
 7. Η ύπαρξη ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων.

Ο χρήστης/πελάτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα DLASTORE για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Υπερσύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι υπερσύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κλπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.