Τηλεφωνικό Κέντρο

Πολιτική Επιστροφών

Εισαγωγή

Ο διαδικτυακός τόπος "www.andrikopoulos.gr" είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα”) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία “ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ” (στο εξής καλούμενη για συντομία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκιδικής 35 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 068815788, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006277901000 και Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: (210) 345 4746.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα “DLASTORE” το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση "www.andrikopoulos.gr". Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εξωτερικά - Αισθητικά Ελαττώματα

Ο πελάτης υποχρεούται μετά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει το προϊόν για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αναγγείλει την ύπαρξη τους σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα.

Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος από το ταχυδρομείο εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ειδικά για την περίπτωση εξωτερικών ή αισθητικών ελαττωμάτων προϊόντων που σχετίζονται με εξαρτήματα μηχανών και μηχανημάτων, ο πελάτης υποχρεούται να μην προβεί σε εγκατάσταση αυτών σε μηχάνημα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Ανταλλακτικά Μηχανών – Μηχανημάτων και Λειτουργικά Ελαττώματα

Ειδικά για την περίπτωση προϊόντων που σχετίζονται με εξαρτήματα μηχανών και μηχανημάτων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει ότι αυτά είναι κατάλληλα αποκλειστικά και μόνο για τις μάρκες και τα μοντέλα τα οποία αναφέρονται στις περιγραφές των αντιστοίχων προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ανεξάρτητα με το αν αυτά δύνανται να είναι κατάλληλα ή συμβατά και για άλλες μάρκες και μοντέλα μηχανών και μηχανημάτων.

Προκειμένου για εξαρτήματα μηχανών και μηχανημάτων, η εγκατάστασή τους πρέπει απαραιτήτως να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες (μηχανικούς) και μόνο στις μάρκες και τα μοντέλα που θεωρούνται κατάλληλα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ανεξάρτητα με το αν οι μηχανές ή τα μηχανήματα στις οποίες αυτά πρόκειται να εγκατασταθούν προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

Η εγκατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή τόσο των ίδιων των εξαρτημάτων αυτών, όσο και άλλων εξαρτημάτων ενός μηχανήματος, καθώς επίσης και να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών του μηχανήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. όταν η εγκατάσταση εξαρτημάτων μηχανών και μηχανημάτων πραγματοποιείται από ιδιώτες ή ανειδίκευτους επαγγελματίες.
 2. όταν η εγκατάσταση εξαρτημάτων μηχανών και μηχανημάτων πραγματοποιείται σε μάρκες και μοντέλα ή άλλες μηχανολογικές εφαρμογές για τις οποίες αυτά δεν είναι κατάλληλα.
 3. όταν η μηχανή το μηχάνημα στο οποίο εγκαταστάθηκε το εξάρτημα δεν χρησιμοποιηθεί για τις ενδεδειγμένες χρήσεις ή υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή.

Στις παραπάνω περιπτώσεις που υπάρξει αποτυχία της ορθής λειτουργίας εξαρτήματος μηχανής ή μηχανήματος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναγνωρίζει κανένα λειτουργικό ελάττωμα του προϊόντος και επομένως δεν έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον πελάτη ακόμη και αν αυτός το επιστρέψει.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά προϊόντα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
 2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα αναφέρεται στην περιγραφή του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Όροι Επιστροφών προϊόντων - Αποζημίωση Πελάτη

Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση από την πλευρά του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, διαφορετικά το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.

Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής Πωλήσεως κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε μέσω ταχυδρομείου, ή στο κατάστημα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, διαφορετικά ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αρνείται νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή την Πύλη Πληρωμών (π.χ. Paypal) για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα ή Πύλη Πληρωμών θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.

Στην περίπτωση πληρωμής μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡEΙΑΣ, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

 1. Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση του στον πελάτη (καλούμενο εφεξής για συντομία DOA), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται επίσης με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 2. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είτε με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 3. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής Πωλήσεως κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
 4. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, διαφορετικά σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία.
 5. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή την Πύλη Πληρωμών (π.χ. Paypal) για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα ή Πύλη Πληρωμών θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.
 6. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.
 7. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.
 8. Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA), και έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού (για παράδειγμα, αν ένα έμβολο θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιστρέψει και τα ελατήρια εμβόλων που είχε αγοράσει μαζί το εν λόγω σετ εμβόλου).

Δικαίωμα υπαναχώρησης

 1. Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εως 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Ως ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη από τον μεταφορέα (ΕΛ.ΤΑ, ιδιωτική εταιρία μεταφορών) ή η ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο μεταφορέα που υπέδειξε ο πελάτης.
 2. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, χωρίς να το έχει χρησιμοποιήσει ή απλώς εγκαταστήσει (προκειμένου για προϊόν που σχετίζεται με ανταλλακτικό μηχανήματος), με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 3. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά (αποστολή email) και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
 4. Το προϊόν επιστρέφεται με έξοδα του πελάτη με συνεργαζόμενο μεταφορέα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή αποστέλλονται με μεταφορέα της επιλογής του στη διεύθυνση: Χαλκιδικής 35, 104 47 Βοτανικός, Αθήνα. Ο πελάτης μπορεί επίσης να επιστρέψει το προϊόν ο ίδιος προσωπικά και ενώπιον του φυσικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 5. Κατόπιν της επιστροφής του προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε, εκτός των εξόδων αποστολής που κατέβαλε ο πελάτης για την επιστροφή του προϊόντος. Σε περίπτωση που η δήλωση υπαναχώρησης έγινε πριν την αποστολή του προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει ολόκληρο το τίμημα που εισέπραξε κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης πελάτη.
 6. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα ή την Πύλη Πληρωμών (π.χ. PayPal) για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα ή Πύλη Πληρωμών θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.
 7. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά (αντικαταβολή) ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.
 8. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.
 9. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 10. Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Tο τίμημα του προϊόντος έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα και ταυτόχρονα αυτό έχει παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 • Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ. η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν.
 • Το προϊόν που παραδίδεται έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.
 • Το προϊόν που παραδίδεται δεν περιλαμβάνεται στον προϊοντικό κατάλογο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που δημοσιεύεται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα και έχει ειδικά παραγγελθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για λογαριασμό του πελάτη, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ενημερώσει εγγράφως τον πελάτη περί της άρσης του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την υποβολή της παραγγελίας του προϊόντος.

Επιστροφές από υπαιτιότητα του πελάτη

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστράφηκε από την ταχυδρομική εταιρεία γιατί είτε ο πελάτης δεν προσήλθε στο ταχυδρομείο της περιοχής του για να παραλάβει το προϊόν, είτε δεν βρέθηκε στη διεύθυνση αποστολής που είχε δηλώσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά την αγορά του προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη ηλεκτρονικά (αποστολή email) και:

 1. σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την εκ νέου αποστολή του προϊόντος, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα έξοδα αποστολής του προϊόντος.
 2. σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή της πληρωμής του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει δικαίωμα να συμψηφίσει την απαίτησή του αυτή με τα αρχικά έξοδα αποστολής του προϊόντος.
 3. σε περίπτωση που ο πελάτης δεν απαντήσει στην αρχική ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να προβεί μονομερώς και χωρίς επιπλέον ειδοποίηση στο συμψηφισμό της πληρωμής του πελάτη με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση από τις 2 & 3, η μερική επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή την Πύλη Πληρωμών (π.χ. Paypal) για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα ή Πύλη Πληρωμών θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην αγγλική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial Number).
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Περιορισμός Ευθύνης

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, πέρα από την επισκευή ή την αντικατάσταση του καθαυτού του προϊόντος ή αποζημίωση του πελάτη και την κάλυψη των εξόδων αποστολής με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από ελαττωματικό προϊόν. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με ελαττωματικό προϊόν.

Back to top